• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo kujawsko-pomorskie1. Ogólna charakterystyka województwa


Województwo Kujawsko-pomorskie położone jest w środkowo-północnej części. Graniczy z województwami: pomorskim na północy, warmińsko-mazurskim i mazowieckim od wschodu, łódzkim od południa oraz wielkopolskim od południa i zachodu.

Krajobraz urozmaicony, ukształtowany podczas zlodowacenia bałtyckiego; przeważa młodoglacjalna rzeźba wsch. części Pojezierzy Południowobałtyckich, jedynie niewielki pd.-wsch. fragment sięga na peryglacjalne Niziny Środkowopolskie (Wysoczyzna Kłodawska); przez środek województwa przebiega wyraźnie zaznaczona w krajobrazie Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (Dolina Środk. Noteci, kotliny: Toruńska, część Płockiej), która oddziela leżące na pd. Pojezierze Wielkopolskie (pojezierza: Gnieźnieńskie, Kujawskie, wsch. część Chodzieskiego, Równina Inowrocławska) od rozciągających się na pn. pojezierzy: Dobrzyńsko-Chełmińskiego (pojezierza Chełmińskie, Brodnickie, Dobrzyńskie, Dolina Drwęcy, część Równiny Urszulewskiej) i Południowopomorskiego (Pojezierze Krajeńskie, Bory Tucholskie , Dolina Brdy, Wysoczyzna Świecka ), które dzieli biegnąca południkowo Dolina Dolnej Wisły (Kotlina Grudziądzka, Dolina Fordońska); na pn. regionu znajduje się fragment Pojezierza Iławskiego.

Charakterystyczne duże zróżnicowanie klimatu; pd. część cieplejsza (średnia roczna temperatura powyżej 7,5C), z małą ilością opadów (poniżej 550 mm rocznie, na Kujawach poniżej 500 mm); na pn. temperatury niższe (średnia roczna poniżej 7 oC) i więcej opadów (600 700 mm rocznie).

Klimat województwa ma charakter przejściowy między chłodnym i wilgotnym Polski północnej, a suchym środkowej Polski. Opady wynoszą od 580 mm na północnym wschodzie do 450 mm na południowym zachodzie i należą do najniższych w kraju.

Główną rzeką jest Wisła i jej dopływy: Brda, Wda, Drwęca i in.; zach. i pd.-zach. część odwadnia Noteć (dorzecze Odry); obydwa dorzecza połączone Kanałem Bydgoskim; wiele jezior polodowcowych, największe skupiska na pojezierzach: Gnieźnieńskim, Kujawskim i Brodnickim; największe jeziora Gopło , Głuszyńskie, Partęczyny Wielkie, Kałębie; na Wiśle utworzono Jez. Włocławskie, mniejsze zbiorniki na Brdzie (Jez. Koronowskie) i Wdzie.

Na pn. województwa rozległe kompleksy leśne z dobrze zachowanym światem zwierzęcym (Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska), w dolinach rzek olsy i łęgi, w szerokiej dolinie Noteci torfowiska niskie;

Województwo kujawsko-pomorskie należy do słabo zalesionych, gdyż lasy stanowią 22,3 % ogólnej powierzchni. Najbardziej zalesiona jest północna część województwa: powiat tucholski (48%) i bydgoskim (44%).

Na pd. i w środk. części środowisko znacznie zdegradowane (silne uprzemysłowienie, m.in. wydobycie soli i urbanizacja); obszary chronione zajmują 27,4%, w tym 7 parków krajobrazowych (m.in. Gostynińsko-Włocławski, Tucholski) oraz 64 rezerwaty przyrody.

Województwo ma stosunkowo dobrze rozwinięte rolnictwo, sprzyjają temu występujące rodzaje gleb: brunatna i bieliczna wytworzone z piasków i gliny, czarne ziemie występują na Kujawach oraz mady w dolinie Wisły i gleby bagienne w dolinie Noteci.

Powierzchnia ogólna województwa 18 tyś km2 (10. miejsce w kraju), z czego 64,6% % stanowią użytki rolne w tym grunty orne 56,2 %, łąki i pastwiska 7,7% oraz 0,7% sady.

Uprawia się zboża (pszenicę, żyto, jęczmień), buraki cukrowe (17% produkcji krajowej) i ziemniaki; duże znaczenie ma hodowla trzody chlewnej (169 sztuk na 100 ha użytków rolnych 2. miejsce w kraju) oraz koni. Główne regiony rolnicze znajdują się w środkowej i południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego.


Opracowanie: Tomasz Królak
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie