• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo małopolskie1. Ogólna charakterystyka województwa


Województwo małopolskie zajmuje powierzchnie 15188 km2 czyli 5% terytorium Polski. Ponad 2/3 województwa fizjograficznie należy do Karpat, a tereny powyżej 500 m n.p.m. zajmują 30 % w jego granicach. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 212 osób/km2. Lasy pokrywają 28,5 % województwa, co odpowiada w przybliżeniu średniej krajowej. Tereny rolnicze zajmują 56,6% obszaru w granicach województwa, przy czym dominują grunty orne oraz łąki.
Ponad 40% województwa małopolskiego to tereny objęte różnymi formami ochrony. W tym systemie funkcjonuje sześć parków narodowych: Ojcowski PN, Pieniński PN, Tatrzański PN, Gorczański PN, Babiogórski PN oraz w części Magurski PN.
W obrębie województwa małopolskiego można wyróżnić trzy strefy o różnym stopniu zagospodarowania i użytkowania terenu oraz zalesienia. Strefa południowa obejmuje swoim zasięgiem pasma górskie. Charakteryzuje się ona wysokim stopniem lesistości, rozdrobnionym, ekstensywnym rolnictwem oraz stosunkowo niskim zaludnieniem ze skupiskami ludności wzdłuż dolin rzecznych. Strefa środkowa to pas o bardzo wysokim stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Zlokalizowane są tutaj duże i średnie ośrodki miejskie: Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Wadowice, Chrzanów, Trzebinia, Olkusz, Bochnia, Tarnów. Są one lokalnymi centrami przemysłowymi. Strefa północna to obszar wybitnie rolniczy, intensywnie użytkowany głównie pod uprawę zbóż, roślin okopowych i warzyw. Charakteryzuje się on stosunkowo niskim zalesieniem, rozległymi terenami otwartymi i skupiskami ludności we wsiach wzdłuż dróg.


Opracowanie: Krzysztof Kus
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie